Ceny usług

Ze względu na różnorodność inwestycji, których obsługą się zajmujemy niemożliwe jest ustalenie jednolitych i stałych stawek za świadczone usługi. Cena usługi zależeć może od skomplikowania sprawy, odległości, czy też od tego, czy powierzono nam całość prac, czy też tylko jakiś wycinek.

Poniższe ceny należy traktować jako orientacyjne, dotyczące głównie domów jednorodzinnych. Wartość usług musi być negocjowana indywidualnie dla każdego przypadku.

Opinie o możliwości budowy przed zakupem nieruchomości: 300-500 zł

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: 700-1000 zł
w tym przeciętnie
- uzyskanie warunków technicznych przyłączenia mediów: prądu, gazu, wody i kanalizacji
- przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie WZiZT oraz uzyskanie decyzji
- podstawowe uzgodnienia,
- uzyskanie map zasadniczych i ewidencyjnych, wypisów z ewidencji gruntów dla inwestowanej działki i działek po których przebiegać mogą przyłącza

Decyzje dodatkowe: np. w zakresie ochrony zabytków, wyłączenie działki z produkcji rolniczej, uzyskanie decyzji o lokalizacji zjazdu indywidualnego: 100-150 zł

Pozwolenia na budowę: 600-900 zł
w tym przeciętnie
- skompletowanie całej dokumentacji w jeden projekt budowlany (weryfikacja, oprawa, numeracja stron, włączenie zaświadczeń, itp)
- przygotowanie, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę
- uzyskania pozwolenia na budowę (kontakt z organem wydającym decyzję, ewentualne korekty wyjaśnienia, uzupełnienia

Przygotowanie odwołań od decyzji administracyjnych: 150-300 zł

Nadzory inwestycyjne: 1500-2000 zł.


Uwagi:

- drobnych porad i konsultacji udzielamy bezpłatnie,
- działamy głównie na zasadzie przyjazdu do Klienta,
- każde zlecenie musi być potwierdzone pisemnie przed przystąpieniem do pracy,
- ze względu na specyfikę działalności zwyczajowo pobieramy zaliczki w wysokości rzędu 30% przewidywanej wartości usługi (nie dotyczy inwestorów infrastrukturalnych i sieciowych),
- ceny nie obejmują wykonania i uzgodnienia projektów oraz bezpośrednich kosztów zakupu map, wypisów z ewidencji gruntów, opłat administracyjnych i skarbowych, kwalifikacji środowiskowych, raportów oddziaływania na środowisko, wizualizacji, itp. Koszty te są rozliczane na podstawie refaktur lub not obciążeniowych w stosunku 1:1.